İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap

bilim ve sosyalizm yayınları

Tel / Fax: (0312) 431 46 97 • bilimvesosyalizm@ttnet.net.tr
[Aşağıdaki kitap listesi, S. Ege'nin izniyle Bilim ve Sosyalizm Yayınevinin kitap katoloğundan alınmıştır.]

Devlet ve İhtilal

Bolşevik Parti Tarihi

Ekonomi Politik

Marksizm, Kadın ve Aile


    K. Marx
    ÜCRET, FİYAT VE KÂR
    Bu yapıtında Marx, kendi artı-değer teorisinin ana çizgilerini ilk kez açık açık ortaya koyar; işçilerin ekonomik savaşımının rolünü ve anlamını teorik bir özle donatır, ve proletaryanın nihai —ücretli köleliğin kaldırılması— hedefine bağlı kalması zorunluluğunu vurgular.
    K. Marx

    ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE
    Bu yapıtında Marx, kapitalist toplumdaki sınıf savaşımının maddi temelini oluşturan ekonomik ilişkilerin ana çizgilerini herkesin anlayabileceği bir anlatımla ortaya koymayı amaçlamıştır.
    F. Engels

    KOMÜNİZMİN İLKELERİ
    Modern üretimin ve üretici güçlerın gelişmesinin ensonu bır proleter devrime varacağını içeren materyalist tarih görüşü, proletaryanın tarihsel görevi ve onun kurtuluş koşullarının öğretisi olarak komünizm Engels'in bu yapıtında ilk bilimsel tanıtlanmasını bulur.
    F. Engels

    ÜTOPİK SOSYALİZMDEN
    BİLİMSEL SOSYALİZME

    Engels bu yapıtında, sosyalizmin ütopik, evresinden bilimsel sosyalizme gelişmesi süreçlerini ve bilimsel sosyalizmi anlatıyor.
    F. Engels

    TARİHSEL MATERYALİZM ÜZERİNE MEKTUPLAR
    1890-94
    Son yıllarında Engels'in, materyalist tarih görüşünün önemli yanları üzerine eğilen ve marksist felsefenin yanlış yorumlarına karşı yeni açıklamalar getiren düşünceleri.
    V. İ. Lenin

    PROLETER DEVRİM VE DÖNEK KAUTSKY
    Lenin'in devlet, demokrasi ve proletarya diktatörlüğü'üzerine marksist doktrini açımladığı bir baş yapıt.
    V. İ. Lenin

    KAPİTALİZMİN SON AŞAMASI EMPERYALİZM
    Kapitalizmin emperyalizm aşamasını çözümlediği bu yapıtında Lenin, emperyalizmin asalak ve çürüyen bir kapitalizm olduğunu ve kapitalizmin son aşaması olduğunu gösterir.
    V. I. Lenin

    ÜTOPİK VE BİLİMSEL SOSYALİZM
    Lenin'in Bütün Yapıtları'ndakl, proleter devrim ve sosyalist kuruluş sorunlarının çözümlenmesi uğrunda ortaya koyduğu, bilimsel sosyalizmin teori ve pratiğini açımlayan düşünceleri.
    P. Togliatti

    FAŞİZM ÜZERİNE DERSLER
    Togliatti'nin 1935'te Moskova Lenin Okulu'nda verdiği, "mali sermayenin en gerici, en şoven, en emperyalist öğelerinin teröre dayanan açık diktatörlüğü" faşizm üzerine derin bir çözümlemeyi içeren dersleri.
    V. İ. Lenin

    DEVLET VE İHTİLAL
    Lenin'in Büyük Ekim Devrimi'nin öngününde, "marksist devlet doktrini ve proletaryanın devrimdeki görevlerini ortaya koyduğu baş yapıt.
    V. İ. Lenin

    KARL MARX VE DOKTRİNİ
    Marksist felsefeyi, Marx'ın ekonomik doktrinini ve proletaryanın sınıf savaşımı taktiklerini özetleyen bir başucu kitabı.
    V. İ. Lenin

    ULUSAL SİYASET VE PROLETER
    ENTERNASYONALİZM SORUNLARI

    Lenin'in ulusal sorun, ulusların kendi yazgılarını belirleme hakkı üzerine en önemli yazıları... Onun bu sorunda izlediği ve "özünü büTorreziien halkların ulusal kurtuluş hareketleriTTin desteklenmesi, sömürgeciliğe karşı uzlaşmaz bir savaşım, her ulusa kendi yazgısını belirleme hakkının tanınması isteği ve her türlü ulusal eşitsizlik ve baskı biçimine karşı ulusların tam bir hak eşitliği için savaşım gibi ilkelerin oluşturduğu siyasetin temelleri bu yazılarda ortaya konuyor.
    V. İ. Lenin

    SOSYALİZM VE DİN
    Bu kitap, Lenin'in militan materyalizm ve proletarya partisinin din karşısındaki tutumu üzerine bütün yazı ve konuşmalarını içeriyor.
    M. Cornforth

    KOMÜNİZM VE İNSANLIK DEĞERLERİ
    Komünist dünya görşünün felsefi-bilimsel bir sentezini içeren bu yapıt, marksizmin insan ilişkilerinin kavranması alanına materyalist ve insancıl yaklaşımının bir özetini veriyor, marksizmin özellikle "yabancılaşma" ve din karşısındaki tutumu ve marksist ahlâk teorisinin birçok yönleri üzerinde açıklık getiriyor.
    Lin Piao

    YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ
    Emperyalizme karşı halk savaşının, ulusal demokratik devrimin teori ve pratiğini Çin devrimi deneyimiyle ve tüm kapsamıyla özetleyen temel bir yapıt.
    V. N. Giap

    VİETNAM HALK SAVAŞI
    Halk savaşı ustası Giap'ın bu yapıtında, emperyalist saldırganlara nasıl unutamayacakları bir ders verildiğini, halk savaşı karşısında burjuva askeri teorisinin nasıl iflas tirildiğini okuyoruz.
    Y. Davidov

    ÖZGÜRLÜK VE YABANCILAŞMA
    Yuri Davidov bu yapıtında, "doğa ve toplum", " 'yabancılaşma'nin kölesi özgürlük", "işbölümü ve özgürlüğün bölünüşü" ve "herkes için özgürlük zorunluluğu" bölümleri altında incelediği özgürlük ve yabancılaşma sorununun yetkin bir marksist çözümlemesini getiriyor.
    Marx, Engels, Lenin

    MARKSİZM, KADIN VE AİLE
    Devrimci işçi sınıfının kadının özgürleşmesi ve hak eşitliğinin gerçekleşmesi için savaşımı ve tarihsel sorumluluğu üzerine Marx, Engels ve Lenin'in yapıtlarındaki değinimler marksizmin önemli bir öğesini oluşturur. Kitap bütün bu değinimleri sistemli bir biçimde biraraya getirmektedir.
    (Belgeler)

    PEKİN MOSKOVA ÇATIŞMASI
    1963'te iki komünist merkezin dünya kamuoyu önünde açıktan yürüttükleri ideolojik tartışmayı içeren karşılıklı mektupları.
    (Belgeler)

    BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLESİNİZ
    1960'larda dünya komünist hareketi içindeki ideolojik tartışmanın şimdi çok daha önem kazanan belgeleri.
    J. T. Murphy

    STALİN
    "Bu kitap, yeryüzünün en büyük ülkelerinden birinde dev değişiklikler yaratan çağların en büyük insanlarından birini anlatıyor." (S. Cripps'in kitaba yazdığı Önsöz'den).
    E. A. Grineviç

    KÜBA: DEVRİMİN GEÇTİĞİ YOL
    Bu kitabı okurken, dünya ölçeğinde uğursuz bir sürecin işlediği günümüzde ve emperyalizmin onca ekonomik kuşatmasına karşın devrim Küba'sının, Kıta'nın orta yerinde ışıldayıp duran bu deniz fenerinin nasıl olup da sönüp gitmediğini daha iyi anlıyoruz.
    Emile Bottigelli

    BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU
    Marx ve Engels'in düşüncelerinin Komünist Manifesto'nun ortaya konulusuna kadarki oluşumunun kapsamlı bir incelemesi.
    G. Cogniot

    ÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX
    Devrimci ve bilgin kişiliği birbirinden ayrılmaz bir adamın ölmez yapıtı, onun anıtsal yaşam öyküsü içinde inceleniyor.
    J. Eaton

    EKONOMİ POLİTİK
    Bu yapıt, Lenin'in tanımıyla "toplumsal üretimin tarihsel sistemlerinin bilimi" olan ekonomi politiğin, en kolay anlaşılır ve en iyi başucu kitabı niteliğindedir.
    J. D. Bernal

    MARX VE BİLİM
    Bir bilim otoritesinin kaleminden, Marx'ın bilime yaptığı anıtsal katkıları en kolay anlaşılır bir dille sunan temel bir yapıt.
    G. Besse, J. Milhau, M. Simon

    LENİN, FELSEFE VE KÜLTÜR
    Felsefe ve kültürün büyük düşünürü Lenin'i, onun bu alandaki katkısını doğru olarak kavramamıza ışık tutan bir yapıt.
    G. P. Horvath
    DÜN KÖLEYDİK BUGÜN HALKIZ
    Toprak beylerinin zorba düzenine karşı tarihi boyunca birçok kez başkaldıran, ama her başkaldırısı yabancı orduların kanadı alıtnda bastırılarak hunharca katledilen kahraman bir halkın, Macar toprak emekçisinin destansı bir öyküsü.
    J. Stalin

    DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZM
    Marksist dünya görüşünü, bilimsel sosyalizmi öğrenmek isteyenler için en uygun bir başlangıç kitabı.
    S. M. Boguslavsky
    DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZMİN ALFABESİ
    Teorinin en karmaşık görünen yönleri bile bu kitapta hayranlık verici bir açıklık kazanıyor. Marksizm öncesi ve marksizm dışı felsefi akımlarla birlikte incelenen marksist bilimsel materyalizm, yeni bilimsel araştırmaların ve modern teknolojinin ortaya çıkardığı verilerin de ışığında zenginleştiriliyor.
    S.
Ege
    KİTABIN ATEŞLE DANSI
    12 Eylül'ün karanlığında bir kitap katliamı olayı: Bilim ve Sosyailzm Yayınları'nın 133 bin kitabının yakılarak yokedilmesi... Ve buna karşı devrimci bir kararlılıkla yürütülen ve hedefine ulaşan bir savaşım... Kitap bu savaşımın bir öyküsüdür.
   
     
     
    %50 indirim haftası (28 mayıs-3 haziran)
    12 Eylül rejimi Ağustos 1982'de Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın bütün kitaplarına elkoydu. Kamyonlara atılarak götürülen 133 bin 607 kitap, 28 Mayıs 1985 tarihli bir "imha" emriyle, gizlice Mamak Sıkıyönetim Karargâhı'nda yakılarak yokedildi. 28 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar süren bir kitap katliamı... Tabii ki bu haksızlığın hesabı sorulmuş, sıkıyönetimin eylemlerinden sorumlu olarak Başbakanlık kitapların bedelini ödemeye mahkûm ettirilmiştir. 12 Eylül'ün karanlığında uzun ve çetin bir savaşımın sonucudur bu. Olayın belgesel öyküsü "Kitabın Ateşle Dansı" adlı kitabımızda anlatılıyor. Şimdi, —tarihin belleğine kazınan bu gibi olayların geride kalması uğrundaki genel savaşıma bir katkı olabilirse— Bilim ve Sosyalizm Yayınları her yıl, 133 bin kitabının yokedildiği günlerde, 28 Mayıs ve 3 Haziran'ı içine alan hafta boyunca, kitaplarını okurlara yayınevi adresinde %50 indirimle satışa sunmaktadır.
   
    Dağıtım:
Dost (Ankara) 432 48 68 / İmge (Ankara) 417 50 95-96 / Say (İstanbul) 512 21 58
    Taksitli set satış:
Koçak (Ankara) 342 23 17-19 / Akad (Ankara) 431 92 68 / Bilgi (Ankara) 229 18 66 / Filiz (İzmir) 339 02 88 / Bilsat (Adana) 351 79 11