İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap

        V. 1905 Devrimi ve Lenin’in Öngördüğü Demokratik Halk Devrimi
        Lenin’in öngördüğü demokratik devrimi karakterize eden unsurlar şunlardır:
        1) Emperyalist dönemde, tarihi ileriye götüren lokomotif, proletaryadır. Bu yüzden Rus liberal burjuvazisi, artık tarihi kaçırmıştır. Burjuva devriminin önderi, sonuna kadar tek devrimci sınıf olan proletaryadır.
            “Proletarya durumu gereği, en ilerici ve biricik tutarlı devrimci sınıf olduğundan, Rusya’da, genel demokratik devrimci harekette baş rolü oynamalıdır.” (RSDİP’nin III. Kongre Kararı, Lenin, İki Taktik, s. 80.)
        2) Demokratik halk devriminin temel güçleri işçiler, köylüler ve şehir küçük-burjuvazisidir.
            “... Çarlık üzerinde kesin zaferi gerçekleştirebilecek olan biricik güç halktır, yani –eğer temel büyük güçleri ele almıyorsak, şehir ve köy küçük-burjuvazisini bu temel güçler arasında dağıtıyorsak (çünkü küçük-burjuvazi de ‘halktır’)– proleterler ve köylülerdir.” (Lenin, İki Taktik, 2. baskı, s. 58.)
        3) Devrimci temel güç birliği işçi-köylü ittifakıdır.
        Bu işçi-köylü ittifakı konusunda biraz duralım. Lenin, Çarlık Rusya’sındaki kırlık bölgeyi tahlil ederek, devrimci politikayı şu şekilde tespit etmektedir:
            “Gerçekte, yakın ve uzak amaçları ile, karşımızda üç ayrı sosyal sınıf vardır; büyük toprak sahipleri, varlıklı köylüler –ve kısmen orta köylüler– ve nihayet proletarya. Böyle bir durumda, proletaryanın görevinin iki yön taşıması zorunludur... Köy burjuvazisi ile her türlü kölelik zihniyetine karşı, tarım feodallerine karşı; kent proletaryası ile birlikte köy burjuvazisine ve tüm öteki burjuva unsurlara karşı; işte köy proletaryasının ve onun sosyal-demokrat ideologunun izleyeceği ‘siyasi çizgi’!” (Proletarya ve Köylüler, İşçi-Köylü İttifakı, s. 10.)
        Ve Lenin, yoksul köylü ve tarım proletaryasına sosyalist devrimle kurtulacaklarını belirterek, onların örgütünün proletarya partisi olduğunu söylemektedir:
            “... RSDİP, proletaryanın sınıf partisi, köy proletaryasının bağımsız sınıf ola-rak örgütlenmesi yolunda, yorulmadan çaba gösterir, bir an bile unutmadan ki, tarım proletaryasına onun çıkarları ile köy burjuvazisinin çıkarları arasındaki çelişki bulunduğunu açıklamak ve an-cak köylülerin ve şehirlerin proletaryası-nın burjuva toplumunun bütününe karşı ortak mücadelesinin, yoksul köylülerin bütün kitlesine yoksulluktan ve sömürü-den gerçekten kurtarabilecek biricik devrim olan sosyalist devrimin zaferini sağlayabileceğini anlatmak onun göre-vidir.” (age, s. 13.)
        Lenin’in bu tahlillerinden sonra Rus De-mokratik Halk Devrimindeki işçi-köylü ittifakı meselesi iyice aydınlığa kavuşmaktadır. İşçi-köylü ittifakı, parti içinde ve parti dışında olmak üzere ikilidir.
        Parti içinde şehir ve köy proletaryası ile yarı-proleter unsurlar ve yoksul köylü ittifakı söz konusudur. Orta ve varlıklı köylüler ile ittifak ise, parti dışında ve ayrı sınıf tabanları üzerinde olacaktır. Bir başka deyişle bu ittifak her iki tarafın sınıf partileri arasında olacaktır. Devrim işçi ve köylü partisinin güç birliği sonucu olacaktır. Fakat bu ittifakta egemen durumda olan proletaryadır. Bu ittifakı yönlendirecek, devrimde hegemonya kuracak olan parti, proletaryanın sınıf partisidir.
        Bu konuya ilişkin olarak diyor ki Lenin:
            “RSDİP’nin III. Kongresinde formüle edilen bizim taktik şiarımız ise, demokratik devrimci ve cumhuriyetçi burjuvazinin şiarları ile uygunluk durumundadır. Bu burjuvazi ve küçük-burjuvazi, henüz Rusya’da, büyük bir halkçı parti teşkil etmemektedir. Ama bu partinin unsurlarının varlığından şüphe etmek için ülkede şu anda olup bitenlerden hiçbir şey anlamamak gerekir. Bizim niyetimiz (büyük Rus devriminin başarılı olduğu bir durumda) sadece Sosyal Demokrat Parti tarafından örgütlendirilmiş proletaryayı değil, ama bizim yanımızda yürümesi pekala mümkün olan küçük-burjuvaziyi de yönetmektir.” (İki Taktik, 2. baskı, s. 46.)

VI. Evrim Aşaması, Devrim Aşaması


Kesintisiz Devrim I
Mahir Çayan
Belgesel Kitaplar-2
1. Baskı Eylül 2008, Ankara
2. Baskı Aralık 2010, Ankara
3. Baskı Mart 2017, Ankara
[Nisan 1971’de Kurtuluş Yayınları tarafından broşür olarak yayınlanmıştır.]
ISBN 978-605-4087-013
86 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.