İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II

Politik ve Askeri Savaş Sanatı II
Carl von Clausewitz-Karl Marks-Friedrich Engels-V. İ. Lenin-Mao Zedung-Võ Nguyên Giáp-Che Guevara-Fidel Castro-Carlos Marighella-João Quartim-Tupamaros-Hüseyin Cevahir
Belgesel Kitaplar-7
1. Baskı, Haziran 2014, Ankara

Bu derlemedeki yazılar, “Vom Kriege” (Savaş Üzerine), Carl von Clausewitz, Berlin, 1832’den; “Das revolutionäre Spanien“ (Devrimci İspanya), Marx-Engels, Werke, Band 10, Berlin/DDR, 1961’den; “Der Aufstand” (Ayaklanma) Marx-Engels, Werke, Band 8, Berlin/DDR 1960’dan; “Barikat Savaşı”, Marx-Engels, Werke, Band 22, Berlin/DDR, 1972’den; “Lessons of the Moscow Uprising” (Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler) ve “Guerrilla Warfare” (Gerilla Savaşı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den; “Problems of Strategy in China’s Revolutionary War” (Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları), Mao Zedung, Seçme Yapıtlar, Cilt I, Pekin, 1967’den; “Marxist-Leninist Theory on Military Organization of the Proletariat” (Proletaryanın Askeri Örgütlenmesi Üzerine Marksist-Leninist Teori), Võ Nguyên Giáp, Hoc Tap, Ocak 1972’den; “The Military Art of People’s War” (Halk Savaşının Askeri Sanatı) Võ Nguyên Giáp, Vietnamese Studies, Nº 7, Hanoi 1965’den; “La Guerra de Guerrillas” (Gerilla Savaşı), Che Guevara, 1960’dan; “Speech to the OLAS Conference” (Devrimin Yolu), Fidel Castro, International Socialist Review, Kasım-Aralık 1967’den; “La acción revolucionaria en la constitución de la organización” (Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi), Carlos Marighella, Kasım 1969’dan; “Dictatorship and Armed Struggle in Brazil”, João Quartım, 1971’den; “Partıdo O Foco Un falso dilema” (Parti ya da Foko - Yanlış Bir İkilem), Tupamaros, Ağustos 1971’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-143
270 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.

POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
IIİÇİNDEKİLER

9

SAVAŞ ÜZERİNE – Carl Von Clausewitz

9     Birinci Kitap – Savaşın Niteliği
9     Birinci Bölüm – Savaş Nedir?
27     Dördüncü Bölüm – Savaşta Sürtünme

32

İSPANYA’DA GERİLLA SAVAŞI – Karl Marks

39

AYAKLANMA – Friedrich Engels

46

BARİKAT SAVAŞI – Friedrich Engels

69

MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER – V. İ. Lenin

80

GERİLLA SAVAŞI – V. İ. Lenin
80     I.
82     II.
84     III.
91     IV.

94

ÇİN DEVRİMCİ SAVAŞINDA STRATEJİ SORUNLARI – Mao Zedung
94     Birinci Bölüm: Savaşın İncelenmesi
94           I. Savaş Yasaları Gelişme Halindedir
99           II. Savaşın Amacı Savaşı Ortadan Kaldırmaktır
100           III. Strateji, Bir Bütün Olarak Bir Savaş Durumunun Yasalarının İncelenmesidir

105

PROLETARYANIN ASKERİ ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE MARKSİST-LENİNİST TEORİ – Võ Nguyên Giáp
108     Marks ve Engels’in Görüşleri
118     Lenin’in Görüşleri

130

HALK SAVAŞININ ASKERİ SANATI – Võ Nguyên Giáp
130     Silahlı Mücadele Siyasi Mücadelenin Devamıdır
134     Devrimci Şiddetten Bütün Halkın Ayaklanmasına ve Halk Savaşına Doğru
138     Devrimci Halktan Devrimci Silahlı Güçlere
144     Doğru Devrimci Strateji ve Taktiklerden Halk Savaşının Askeri Sanatına Doğru

149

GERİLLA SAVAŞI – Che Guevara

157

DEVRİMİN YOLU – Fidel Castro

167

DEVRİMCİ ÖRGÜTÜN KURULMASINDA DEVRİMCİ EYLEMİN İŞLEVİ – Carlos Marighella
168     İlk Devrimci Eylemler
168     Devrimci Savaş ve Ulusal Örgüt Haline Dönüşmemiz
169     İlk Devrimci Eylemlerin Bilançosu
170     Büyümemiz ve Devrimci Gerillanın Gelişimine Uygun Ortam
171     Devrimci Örgütlerin Büyümesine İlişkin Bir İrdeleme
173     Bize Yöneltilen Eleştiri ve İtirazlar
174     Stratejik Planımız
174     Temel Stratejik Amaçlarımız
176     Kitle Çalışması ve Halkla İlişkiler
177     Örgütümüzün Devrimci Niteliği
178     Devrimci Hareket ve Birleşik Cephe
180     Brezilya Devrimci Hareketinin Eksiklikleri ve Mücadelenin Durumu

183

BREZİLYA’DA DEVRİMCİ SAVAŞA GEÇİŞ – João Quartim
183     I. Solun Krizi ve Silahlı Mücadelenin Örgütlenmesi
190     II. İlk Silahlı Eylemler
194     III. Kır Gerilla Savaşı
204     IV. Şehir Gerilla Savaşı

211

PARTİ YA DA FOKO. YANLIŞ BİR İKİLEM – Tupamaros
214     Gerilla Eyleminin Siyasal Niteliği
215     Politik Örgüt ve Politik-Askeri Örgüt
216     Devrim Deneyimleri
216           Rus Devrimi
220           Çin Devrimi
221           Cezayir Devrimi
223           Küba Devrimi
225           MLN (Tupamaros) Deneyimi

229

KİTLELER, KÜBA DEVRİMİ VE YENİ OPORTÜNİZM – Hüseyin Cevahir
232     Yeni Oportünizmin Çürük Temeli
236     Yeni Oportünizm ve Kitle Anlayışı
241     Küba Devrimini Yerine Oturtalım
248     Küba Devrimi Hakkında
251     İşçi Sınıfı, Devrim ve İttifaklar
255     Milli Burjuvazi
256     Sonuç

261

Açıklayıcı Notlar
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II
(2.48 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II
(223 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II
(356 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)