İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
Mahir Çayan, Yayın Politikamız-Kesintisiz Devrim II-III, Ahmet Rıza Salman–Acil (Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I)
Belgesel Kitaplar-10

ISBN 978-605-4087-16-7

1. Baskı, Haziran 2018, Ankara
335 Sayfa, 10,5x19,5

30 TL.


Bu derlemedeki yazılar; THKP-C'nin (Mahir Çayan'ın) “Bütün Yazılar'daki” Yayın Politikamız, Kesintisiz Devrim II-II ve “Ahmet Rıza Salman'ın: Acil adlı eserinden derlenmiş ve yayına hazırlanmıştır.
101. sayfadan sonra basımı eksik olan (unutulan) 1.5 sayfa yazıyı buradan tamamlayınız lütfen. (Aşağıda yer alan kitap örneklerinde bu hata giderilmiştir.)

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
(3.02 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
(642 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
(606 KB/.mobi dosyası, sağ tık, hedefi farklı kaydet)


    Bu evrelerin süreleri hakkında şimdiden bir şey söylemek imkansızdır. Bütün bunları şimdiden kestiremeyiz. Şu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yılmadan savaşmaktır.
    Başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halk sınıflarının kurtuluş yolu, gerilla savaşından geçmektedir.
    Oportünist ve revizyonistler tarafından karmakarışık hale getirilen bu stratejik çizgi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Proleteryanın sınıf savaşı ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede birden cereyan eder. Burjuva ideolojisine ve saptırmalarına karşı, proleteryanın devrimci savaşı ideolojik bir savaştır.
    İşçi ve emekçi sınıflarının hayat ve çalışma şartlarını düzeltme şeklindeki günlük mücadelesi ekonomik mücadeledir. Direkt gerici sınıfların yönetimini hedef alan mücadeleler ise politik savaştır.
    Politik mücadele, devrimci yayınla yapılan politik propagandadan, politik nitelikteki kitle gösterilerinden politik grevlere ve de gerilla savaşına kadar çeşitli biçimlerde cereyan eder.
    Gerilla savaşı, politik mücadelenin en üst ve etkili biçimidir.
    İhtilalci parti, bu üç cephede, her cephenin imkanlarını en iyi şekilde harekete geçirerek savaşan partidir. Partimiz emperyalizme, yerli hakim sınıflara ve onların soldaki uzantılarına karşı, üç cephede birden savaşı yürütmeye çalışmaktadır.
    Dünya devrimci pratiği, soldaki bütün sapıtmaların sınıf mücadelesinin üç cephesinin bir veya iki kesimini ihmal etmek veya önemsememekten doğduğunu göstermektedir.
    Partimiz, sınıf mücadelesini dergi çıkarmak ve yasal hareketleri organize etmek şeklinde gören bütün sağ, pasifist eğilimlere ve gruplara karşı olduğu gibi, sınıf savaşını sadece gerilla savaşı şeklinden ibaret gören “sol” fokocu eğilimlere ve gruplara da karşıdır. Her iki sapma da emekçi halkın kurtuluşunu geciktiren, engelleyen akımlardır.
    Ülkemizdeki pasifistler evrim aşamasında olduğumuzu bu yüzden içinde bulunduğumuz evrede silahlı savaşın objektif şartlarının mevcut olmadığını iddia etmektedirler. Bu iddialar temelden sakat ve yanlıştır. Bu şekildeki tahlillerin tek amacı teslimiliyetçiliğe ideolojik kılıf giydirmektir. Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde evrim ve devrim aşamaları bu şekilde bıçak gibi birbirinden ayrılamazlar, bu aşamalar birbirinin içine girmişlerdir. Ayrıca, emperyalizmin işgali, karşı tarafın bizzat zora, şiddete, silaha başvurması demektir. Bu ise silahlı savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.
    Şu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarı alabilecek güçte ve aşamada değildir. Ancak, düzenli ordular savaşı aşamasında bütün yurt çapında yönetimi ele geçirmeden söz etmek mümkündür. Ve biz, bugün bu aşamayı yaşadığımızı asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, halkımızın ihtilalci savaşının bu aşamaya gelebilmesi için gerilla savaşının şart olduğunu iddia ediyor ve bu amaçla dövüşüyoruz.
    İçinde bulunduğumuz dönem, halk kurtuluş savaşının şehir gerillası biçiminde yürütüldüğü dönemdir. Partimiz, politik savaşın bu mücadele biçimini belli kurallara bağlamıştır. Şehir gerilla savaşında hedef, emperyalist güçler, tekelci burjuvazi ve onların köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün hareketleri destekleyen partimiz, bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliğindeki eylemleri şiddetle kınar.
    Türkiye Halk Kurtuluş Partisi bizzat savaşan partizanlardan oluşmaktadır. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, politik ve askeri liderliğin birliği ilkesini esas almaktadır.
    Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin önderliğinde yürütülen uzun ve çeşitli ara evrelerden geçen gerilla savaşı, halkın gerçek ordusunu doğuracaktır.
    Türkiye ihtilalinin yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halkımızın kurtuluş yoludur.

    KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

    TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ
    MERKEZ KOMİTESİ
    THKPPOLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
V


İÇİNDEKİLER

9

Mahir Çayan

11     Yayın Politikamız
16     Kesintisiz Devrim II-III, Giriş
21     Birinci Bölüm- Ön Açıklamalar, I- Marksizm-Leninizm Bir Eylem Kılavuzudur.
23     II- Leninizmin Evrensel Tezleri
24     III-Evrim-Devrim Aşamaları ve Çalışma Tarzı
28     A) Geçiş Devresi Fransızcası, B) Taktik Taarruz Devresi, C) Stratejik Taarruz Devresi, Nizamı Orduya Geçiş ve Ayaklanma
35     İkinci Bölüm- Emperyalizmin III.Bunalım Dönemi ve Leninist Çizgi
45     II-Oligarşik Dikta
46     III.Devrimci Çizgi ve Revizyonizm
52     Devrimci Görüş
55     1) Revizyonist, Klasik “Ortodoks” Çizgi
57     Üçüncü Bölüm- Türkiye'nin Tarihi-Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Pratiğimize İlişkin Sorular
57     I.Merkezi Feodal Osmanlı Devleti
61     II.Kemalizm
61     III.1923 Devrimi, 1923-42 ve 1942-50 Dönemleri
65     1)1923-32 Dönemi
66     2)1932-42 Dönemi
66     3)1942-50 Dönemi
66     IV- 1950-71 Dönemi
67     V- 12 Mart ve Değişen Sınıflar İlişkisi
73     1-Ülkemizin Jeo-Politik Durumu
73     2-Tarihi ve sosyal Gelişmenin Oluşturduğu Özellik
81     4-1919-23 Harekâtının Oluşturduğu Özellik
83     Dördüncü Bölüm-Stratejik Hedefimiz: Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Devrimdir
87     A)Objektif Nedenler, B)Subjektif Neden
94     THKC'nin 1 No.lu Bülteni
98     İhtilalin Yolu. THKP'nin Devrim Stratejisi: Amerikan Emperyalizminin Boyunduruğu Altındaki Türkiye


111

Ahmet Rıza Salman

113     Acil
114-119     Önceki Baskılara Önsöz I-II
127     Giriş
130     Birinci Bölüm - Temel Kavramlar
130     I. Sürekli ve Genel Bunalım
132     A- Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar
134     B- Emperyalist Dönemde Buhranlar
136     1- Tekellerle Halk Arasındaki Çelişki
137     2- Emperyalistlerle Sömürge Ülkeler Arasındaki Çelişki, 3-Emperyalist Ülkeler Arasındaki Çelişki
148     II. Kapitalizmin Sürekli ve Genel Bunalımında Değişik Dönemlerin Ayrılması
153     İkinci Bölüm - Emperyalizmin Bunalım Dönemleri
153     I. Birinci Bunalım Dönemi
156     II. İkinci Bunalım Dönemi
162     III. Üçüncü Bunalım Dönemi
162     a) 1945-58 Dönemi
167     b ) 1958 Sonrası
167     1-Uluslararası Finans Kurumlarının Faaliyetlerinde Meydana Gelen Değişim
168     2-ABD'nin Diğer Emperyalist Ülkelere Yaptığı Sermaye İhracındaki Değişim
168     3- Çokuluslu Şirketlerin Gelişimi
171     4- Dört Aşamalı Devresel Hareketin İki Aşamaya İnmesi
179     5- Yeni-Sömürgecilik
184     1- Emperyalizmle Alternatif ve potansiyel Güçler Arasındaki Durum
185     2- Emperyalistler Arası Çelişkinin Durumu
185     3- Emperyalist Sömürünün Sürdürülüş Biçimi (Sömürgelerde ve Metropollerde)
187     Üçüncü Bölüm - III. Bunalım Dönemi İçinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
190     I.ABD'nin Emperyalist Blok İçindeki Kesin Hegamonyasının Kaybolması
213     II. Ekonomik Buhranın Ağırlaşması
218     III.Dünya Pazarlarının Önemli Ölçüde Genişlemesi
222     IV. Yeni-Sömürgecilikte Değişim
233     V. Emperyalizmin Yeni Baskı, Sızma ve Kontrol Yöntemleri
243     Dördüncü Bölüm – Devrim Stratejisi
245     I. Rus Devrimi
249     II. Çin Devrimi
255     III- III.Bunalım Döneminin Özellikleri ve Bunun Geri-Bıraktırılmış Ülkeler Devriminde Meydana Getirdiği Değişiklikler
283     IV.Küba Devrimi
294     V. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Genel Sorunlar
294     1. Etkinin Yaratılması ve Örgütlenmesi:
298     2- Uygun Alan-Uygun Nüfus:
302     VI. Yanlış Çalışma Tarzları
302     1- Gizli Silahlı Propaganda:
302     2- Silahlı Savunma:
311     VII. Öncü Savaşı
311     1- Hazırlık Aşaması
313     2- Öncü Savaşını Yürütecek Örgütün Niteliği
319     3- Reformizm ve Oligarşinin Yüzünün Açığa Çıkartılması
327     Dipnotlar

233

Açıklayıcı Notlar