DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİST FELSEFE-MARKSİZM


100.00TL 90.00TL

 • Bu kitaptaki yazılar, genel olarak Georges Politzer’in, "Felsefenin Temel İlkeleri”ndeki “Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe ve Marksizm” başlıklı yazılarından oluşmaktadır. İlkeriş Yayınları tarafından kontrol ve düzenlenerek yayına hazırlanmıştır.
 • Fotoğraflar, Fransa’nın Nazi işgali sonrasında Bay ve Bayan Politzer’in Nazilerce çekilmiş gözaltı fotoğraflarıdır.
 • Nazilerle işbirliğini kabul etmeyen Georges Politzer’in kurşuna dizilmesinden sonra, Maie Politzer, Auschwitz imha kampına gönderilmiş ve Mart 1943'te orada öldürülmüştür
 • Anılarına ve mücadelelerine saygıyla...


 •       İçindekiler

 • 13 Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm - Marksizm
 • 15 Georges Politzer (Georges Cogniot)
 • 23 Önsöz (Maurice Le Goas)
 • 29 Yayıncıların Önsözü
 • 31 Birinci Kısım - FELSEFENİN SORUNLARI
 • 31 Giriş
 • 31 I. Felsefeyi Niçin Öğrenmeliyiz?
 • 33 II. Felsefe Öğrenmek Zor Bir Şey Midir?
 • 33 III. Felsefe Nedir?
 • 34 IV. Materyalist Felsefe Nedir?
 • 35 V. Materyalizm İle Marksizm Arasındaki İlişkiler Nelerdir?
 • 37 VI. Egemen Sınıfların Marksizme Karşı Kampanyaları
 • 39 Dipnot
 • 41 Birinci Bölüm - Felsefenin Temel Sorunu
 • 41 I. Felsefe Öğrenmeye Nasıl Başlamalıyız?
 • 42 II. Evreni Açıklamanın İki Biçimi
 • 42 III. Madde ve “Ruh”
 • 43 IV. Madde Nedir,? “Ruh” Nedir?
 • 44 V. Felsefenin Temel Sorusu ya da Sorunu
 • 44 VI. İdealizm ya da Materyalizm
 • 47 Okuma
 • 47 Dipnot
 • 49 İkinci Bölüm - İDEALİZM
 • 49 I. Ahlaki İdealizm ve Felsefi İdealizm
 • 50 II. Berkeley’in İdealizmini Niçin Öğrenmeliyiz?
 • 52 III. Berkeley’in İdealizmi
 • 55 IV. “İdealist” Uslamlamanın Sonuçları
 • 56 V. İdealist Kanıtlar
 • 59 Okuma Parçaları
 • 59 Dipnot
 • 61 Üçüncü Bölüm - MATERYALİZM
 • 61 I. Materyalizmi Niçin Öğrenmemiz Gereklidir?
 • 62 II. Materyalizm Nereden Gelir?
 • 63 III. Materyalizm Nasıl ve Niçin Gelişti?
 • 64 IV. Materyalistlerin İlkeleri ve Kanıtları Nelerdir?
 • 66 “Not”
 • 67 Dipnot
 • 69 Dördüncü Bölüm - KİM HAKLI: İDEALİSTT Mİ, MATERYALİST Mİ?
 • 69 I. Sorunu Nasıl Koymalıyız
 • 70 II. Dünyanın Yalnızca Bizim Düşüncemizde Varolduğu Doğru Mudur? [”Bu Dünya Yalan!”]
 • 72 III. Şeyleri Bizim Fikirlerimizin Yarattığı Doğru Mudur?
 • 74 IV. “Ruh”un Maddeyi Yarattığı Doğru Mudur?
 • 75 V. Materyalistler Haklıdırlar ve Bilim Onların İddialarını Tanıtlar
 • 76 Okuma Parçaları
 • 76 Dipnot
 • 77 Beşinci Bölüm - ÜÇÜNCÜ BİR FELSEFE VAR MIDIR?
 •       BİLİNEMEZCİLİK
 • 77 I. Niçin Üçüncü Bir Felsefe?
 • 78 II. Bu Üçüncü Felsefenin İleri Sürdüğü Kanıtlar
 • 80 III. Bu Felsefe Nereden Geliyor?
 • 81 IV. Vardığı Sonuçlar
 • 83 V. Bu “Üçüncü Felsefe” Nasıl Çürütülür?
 • 85 VI. Vargı
 • 87 Okuma Parçaları
 • 87 Yoklama Soruları
 • 88 Dipnot
 • 89 İkinci Kısım - FELSEFİ MATERYALİZM
 • 89 Birinci Bölüm- MADDE VE MATERYALİSTLER
 • 89 I. Madde Nedir?
 • 90 II. Birbirini İzleyen Madde Teorileri
 • 91 III. Materyalistlere Göre Madde Nedir?
 • 92 IV. Uzay, Zaman, Hareket ve Madde
 • 94 V. Vargı
 • 96 Okuma Parçaları
 • 96 Dipnot
 • 97 İkinci Bölüm - MATERYALİST OLMAK NE DEMEKTİR?
 • 97 I. Teori İle Pratiğin Birliği
 • 98 II. Düşünce Alanında Materyalizm Yanlısı Olmak Ne Demektir?
 • 100 III. Pratikte Nasıl Materyalist Olunur?
 • 103 IV. Vargı
 • 104 Dipnot
 • 105 Üçüncü Bölüm - MATERYALİZMİN TARİHİ
 • 106 I. Bu Tarihi Öğrenme Zorunluluğu
 • 107 II. Marksizm Öncesi Materyalizm
 • 116 III. İdealizm Nereden Gelir?
 • 117 IV. Din Nereden Gelir?
 • 119 V. Marksizm Öncesi Materyalizmin Değerleri
 • 121 VI. Marksiz Öncesi Materyalizmin Kusurları
 • 124 Okuma Parçaları
 • 124 Yoklama Soruları
 • 125 Dipnot
 • 127 Üçüncü Kısım - METAFİZİĞİN İNCELENMESİ
 • 127 Tek Bölüm - METAFİZİK YÖNTEM NEDİR?
 • 128 I. Bu Yöntemin Temel Özellikleri
 • 136 II. Özet
 • 138 III. Metafizik Doğa Anlayışı
 • 140 IV. Metafizik Toplum Anlayışı
 • 141 V. Metafizik Düşünce Anlayışı
 • 142 VI. Mantık Nedir?
 • 145 VII. “Metafizik” Sözcüğünün Açıklaması
 • 146 Yoklama Soruları
 • 146 Yazılı Ödev
 • 146 Dipnot
 • 147 Dördüncü Kısım - DİYALEKTİĞİN İNCELENMESİ
 • 147 Birinci Bölüm-DİYALEKTİĞİN İNCELENMESİNE GİRİŞ
 • 147 I.   Hazırlayıcı Uyarılar
 • 149 II.  Diyalektik Yöntem Nereden Doğmuştur?
 • 151 III. Diyalektik, Uzun Zaman Niçin Metafizik Yöntemin Baskısı Altında Kaldı?
 • 153 IV. 18. Yüzyıl Materyalizmi Niçin Metafizikti?
 • 155 V. Diyalektik Materyalizm Nasıl Doğdu?:
 •         Hegel ve Marks
 • 158 Dipnot
 • 159 İkinci Bölüm - DİYALEKTİĞİN YASALARI BİRİNCİ YASA: DİYALEKTİK DEĞİŞME
 • 159 I. Diyalektik Hareketten Ne Anlaşılır?
 • 162 II. Diyalektik İçin Kesin, Mutlak, Kutsal Hiçbir Şey Yoktur
 • 164 III. Süreç
 • 166 Dipnot
 • 167 Üçüncü Bölüm-İKİNCİ YASA: KARŞILIKLI ETKİ
 • 167 I. Süreçlerin Zincirleme Sıralanışı
 • 171 II. 19. Yüzyılın Büyük Buluşları
 • 173 III. Tarihsel Gelişme ya da Sarmal (Sipiral) Gelişme
 • 174 IV. Vargı
 • 176 Dipnot
 • 177 Dördüncü Bölüm - ÜÇÜNCÜ YASA: ÇELİŞKİ
 • 178 I. Yaşam ve Ölüm
 • 179 II. Şeyler Kendi Karşıtlarına Dönüşür
 • 182 III. Olumlama, Yadsıma ve Yadsımanın Yadsınması
 • 186 IV. Durumu Gözden Geçirelim
 • 188 V. Karşıtların Birliği
 • 190 VI. Sakınılacak Yanlışlar
 • 192 VII. Diyalektiğin Pratik Sonuçları
 • 195 Okuma Parçaları
 • 195 Dipnot
 • 197 Beşinci Bölüm - DÖRDÜNCÜ YASA: NİCELİĞİN NİTELİĞE DÖNÜŞMESİ YA DA
 • SIÇRAMALI İLERLEME YASASI
 • 197 I. Reformlar mı Devrim mi?
 • 202 II. Tarihsel Materyalizm
 • 202 1. Tarih Nasıl Açıklanır?
 • 203 2. Tarih İnsanların Eseridir.
 • 205 Okuma Parçaları
 • 205 Yoklama Soruları
 • 206 Dipnot
 • 207 Beşinci Kısım - TARİHSEL MATERYALİZM
 • 207 Birinci Bölüm - Tarihin Devindirici Güçleri
 • 207 I. Sakınılması Gereken Yanlış Bir Düşünce
 • 209 II. “Toplumsal Varlık” ve Bilinç
 • 209 III. İdealist Teoriler
 • 210 IV. Toplumsal Varlık ve Yaşam Koşulları
 • 211 V. Sınıf Savaşımları, Tarihin Devindiricisi
 • 215 Okuma Parçaları
 • 215 Dipnot
 • 217 İkinci Bölüm - SINIFLAR NEREDEN GELİR?
 •         EKONOMİK KOŞULLAR NEREDEN GELİR?
 • 218 I. Birinci Büyük İşbölümü
 • 219 II. Toplumun Sınıflara İlk Bölünüşü
 • 220 III. İkinci Büyük İşbölümü
 • 220 IV. Toplumun Sınıflara İkinci Bölünüşü
 • 222 V. Ekonomik Koşulları Belirleyen Şey
 • 223 VI. Üretim Tarzları
 • 225 VII. Uyarılar
 • 226 Okuma Parçaları
 • 226 Yoklama Soruları
 • 227 Dipnot
 • 229 Altıncı Kısım : DİYALEKTİK MATERYALİZM VE İDEOLOJİLER
 • 229 Tek Bölüm - DİYALEKTİK YÖNTEMİN İDEOLOJİLERE UYGULANMASI
 • 229 I. Marksizm İçin İdeolojilerin Önemi Nedir?
 • 231 II. İdeoloji Nedir? (İdeolojik Etken ve İdeolojik Biçimler)
 • 232 III. Ekonomik Yapı ve İdeolojik Yapı
 • 234 IV. Doğru Bilinç ve Yanlış Bilinç
 • 236 V. İdeolojik Etkenlerin Etki ve Tepkisi
 • 239 VI. Diyalektik Tahlil Yöntemi
 • 241 VII. İdeolojik Savaşımın Zorunluluğu
 • 243 VIII. Vargı
 • 245 Yoklama Soruları
 • 245 Genel Özetleme Ödevi
 • 245 Dipnot
 • 247 ADLAR VE KAVRAMLAR DİZİNİ
 • 247 Adcılık-Akılcılık-Anaksimenes-Ansiklopedi
 • 248 Aristoteles
 • 249 Atom-Bacon-Berkeley
 • 250 Bilinemezciler (Agnostikler)-Branly-Çözümleme (Analiz, Tahlil)-D'Alembert
 • 251 Darwin
 • 252 Demokritos
 • 253 Descartes
 • 254 Dekartçılık-Diderot
 • 256 Diyalektik-Duyumculuk
 • 257 Dühring-Eflatun
 • 258 Elealılar-ENGELS
 • 259 Epiküros
 • 260 Erekbilim-Feuerbach
 • 261 Fizyoloji-Flojistik-Galilei
 • 262 Gizemcilik-Hegel-Hegelciler
 • 263 Helvetius-Heraklitos-Holbach
 • 264 Hume
 • 265 Kant
 • 266 Kopernik-La Mettrie-LENİN
 • 268 Locke-Lökippos-Lucretius
 • 269 MARKS
 • 270 Mekanik-Metafizik-Mitoloji-Moliere
 • 271 Ortodoksluk-Örgenbilim (Anatomi)-Palentoloji
 • (Taşıllar Bilimi)-Pasteur-Platon (Eflatun)
 • 272 Port-Royal-Proudhon
 • 273 Ruhçuluk-Simya (Alşimi)-Tanrıbilim-Thales
 • 274 Thomas D'Aquin-Tümdengelim-Tümevarım

 • Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe
 • Marksizm
 • ISBN 978-605-4087-27-3
 • İlkeriş Yayınları / Belgesel Kitaplar
 • Birinci Baskı, Aralık
 • 274 Sayfa


0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli